Има ли лечение при полипи в стомаха?

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Неприятното заболяване най-често е следствие на нелекуван гастрит. По­ли­пи­те в сто­ма­ха всъщ­ност са доб­ро­ка­чес­т­ве­но об­ра­зу­ва­ние, по­я­вя­ва­що се по вът­реш­ни­те му сте­ни. Те мо­гат да бъ­дат еди­нич­ни, могат да бъдат и мно­жес­т­ве­ни и то­га­ва го­во­рим за по­ли­по­за.

От­к­ри­ха ми по­ли­пи в сто­ма­ха. Мо­я­та при­я­тел­ка ме из­п­ла­ши, че то­ва ед­ва ли не ве­че е яз­ва, а ле­ка­рят ми ка­за да не се при­тес­ня­вам за­се­га и да се под­ло­жа на пов­тор­но из­с­лед­ва­не след ме­сец. Мо­ля да раз­ка­же­те за то­ва за­бо­ля­ва­не и как­ви са ме­то­ди­те за ле­че­ни­е­то му.
Не­дял­ка Бе­ле­ва, Пет­рич


При­чи­ни­те за въз­ник­ва­не­то на по­ли­пи­те са раз­лич­ни, но най-чес­то ви­нов­но е хро­нич­но­то въз­па­ле­ние, нап­ри­мер гас­т­рит.

Пре­ди да се под­ло­жи­те на пов­тор­но из­с­лед­ва­не, опи­тай­те след­на­та ре­цеп­та

Сме­се­те по рав­но лай­ков цвят и змий­с­ко мля­ко. За­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та с ча­ша го­ре­ща во­да. Пред­ва­ри­тел­но сме­ле­те бил­ки­те. Ос­та­ве­те смес­та за ед­на нощ и то­га­ва пре­це­де­те. При­е­май­те от нас­той­ка­та по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не. Кур­сът на ле­че­ние е един ме­сец. След 10-днев­но пре­къс­ва­не мо­же­те да го пов­то­ри­те.
Пов­тор­но­то из­с­лед­ва­не мо­же да по­ка­же, че е не­об­хо­ди­мо из­ряз­ва­не на по­ли­пи­те, в слу­чай че кон­сер­ва­тив­но­то ле­че­ние не е по­мог­на­ло. Съ­щес­т­ву­ват два ме­то­да на опе­ра­ция:

Пър­ви ме­тод
По­ли­пек­то­мия - ен­дос­коп­с­ко от­с­т­ра­ня­ва­не на по­ли­пи­те. Обик­но­ве­но се из­вър­ш­ва чрез гас­т­рос­коп, без да се на­ла­га раз­ряз­ва­не на ко­рем­на­та сте­на.

Вто­ри ме­тод
Елек­т­ро­ек­с­ци­зия - то­ва зна­чи по­ли­пек­то­мия с елек­т­ро­ко­а­гу­ла­ция на ос­но­ва­та на по­ли­пи­те.

Всич­ки ма­ни­пу­ла­ции се из­вър­ш­ват с ен­дос­коп, ка­то задължително се нап­ра­ви и би­оп­сия.
След по­ли­пек­то­ми­я­та е же­ла­тел­но из­вес­т­но вре­ме да хо­ди­те на ре­дов­ни прег­ле­ди, за да се кон­т­ро­ли­ра със­то­я­ни­е­то на сто­маш­на­та ли­га­ви­ца за въз­мож­ни ре­ци­ди­ви.

Прочетете повече за ПОЛИПИТЕ


блитц.бг

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: