При панкреатичен пристъп - хлад и глад

( Votes )
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Острият пристъп на панкреатита може и да не се повтори дълго време, но болният трябва да спазва диети

Пи­ша ви с мол­ба за по­мощ. От два ме­се­ца имам бол­ки в сто­ма­ха и ми пос­та­ви­ха ди­аг­но­за пан­к­ре­а­тит. Мо­ля ви, по­съ­вет­вай­те ме как да се ле­ку­вам?

Бак­ти­чен Му­сип Бе­кир, гр. Доб­рич


За съ­жа­ле­ние, ня­кои хо­ра мно­го къс­но се об­ръ­щат към ле­кар, тъй ка­то не поз­на­ват сим­п­то­ми­те на ос­т­рия пан­к­ре­а­тит и се от­на­сят ле­ко­мис­ле­но към сто­маш­ни­те бол­ки. До ид­ва­не­то на ле­ка­ря на бол­ния мо­же да се по­мог­не чрез глад, чист, хла­ден въз­дух и по­кой. Не яж­те, не пий­те, лег­не­те си и си сло­же­те лед в об­ласт­та на ко­ре­ма, меж­ду пъ­па и гър­ди­те.
При ди­аг­но­за ос­тър пан­к­ре­а­тит е не­об­хо­ди­мо при­е­ма­не в хи­рур­гич­но от­де­ле­ние, къ­де­то кон­сер­ва­тив­на­та ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия се про­веж­да под кон­т­ро­ла на хи­рур­зи­те. Ос­тър прис­тъп на пан­к­ре­а­тит мо­же и да не се пов­то­ри дъл­го вре­ме, но бол­ни­ят тряб­ва да спаз­ва ди­е­ти, за да не при­е­ме бо­лест­та хро­нич­на фор­ма, ко­я­то ряд­ко мо­же да бъ­де из­ле­ку­ва­на ра­ди­кал­но.

Ре­жи­мът при то­ва за­бо­ля­ва­не е жи­во­тос­па­сяващ

Хро­нич­ни­ят пан­к­ре­а­тит про­ти­ча с ре­ду­ва­не на обос­т­ря­ния и ре­ми­сии. След кон­су­ми­ра­не на маз­на хра­на, пър­же­но или кон­сер­ви се по­я­вя­ват бол­ки под лъ­жич­ка­та, при­ло­ша­ва­не, ориг­ва­не. Въз­мож­на е и сил­на ди­а­рия. Ди­аг­но­за­та се пот­вър­ж­да­ва от из­с­лед­ва­ния на ури­на­та и кръв­та за ак­тив­ност на фер­мен­ти­те на зад­с­то­маш­на­та жле­за. Ос­вен то­ва при 90 про­цен­та от бол­ни­те от хро­ни­чен пан­к­ре­а­тит се от­к­ри­ва чрев­на дис­бак­те­ри­о­за.

Ле­че­ни­е­то се свеж­да до те­ра­пия на за­бо­ля­ва­ни­я­та, во­де­щи до пан­к­ре­а­тит (жлъч­но­ка­мен­на бо­лест, гас­т­рит, ду­о­де­нит), спаз­ва се ди­е­та, при не­об­хо­ди­мост се наз­на­ча­ва фер­мен­т­на за­мес­ти­тел­на те­ра­пия.

КРАТКА МЕДИЦИНСКА СПРАВКА

Ос­т­ри­ят пан­к­ре­а­тит за­поч­ва с рез­ки опас­ва­щи бол­ки в ко­ре­ма. Те обикновено са в гор­на­та по­ло­ви­на на ко­ре­ма и се раз­п­рос­т­ра­ня­ват към гър­ба, за раз­ли­ка от бол­ки­те при хо­ле­цис­ти­та и апен­ди­ци­та. Прис­тъ­път чес­то е съп­ро­во­ден с пов­ръ­ща­не, ко­е­то не но­си об­лек­че­ние. По­я­вя­ват се из­съх­ва­не на ус­та­та, ориг­ва­не, хъл­ца­не и ди­а­рия. След то­ва се по­я­вя­ват сим­п­то­ми на об­ща ин­ток­си­ка­ция: ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, учес­тен пулс, за­ду­ша­ва­не, по­ни­же­но кръв­но на­ля­га­не. За­то­ва още при пър­ви­те приз­на­ци на ос­тър пан­к­ре­а­тит тряб­ва да се из­ви­ка “Бър­за по­мощ”.

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ СТОМАШНИ КРИЗИ?

При обос­т­ря­не на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит се взе­мат след­ни­те мер­ки:

- яде се 5-6 пъ­ти на ден, по мал­ко, без пре­яж­да­не;
- яде се в ед­но и съ­що вре­ме, за да мо­же жле­за­та да не ра­бо­ти нап­раз­но, тъй ка­то ор­га­низ­мът мно­го бър­зо “за­пом­ня” пе­ри­о­дич­ност­та на хра­не­не; тряб­ва съ­що мно­го доб­ре да се сдъв­к­ва все­ки за­лък;
- не тряб­ва да се яде мно­го го­ре­ща и мно­го сту­де­на хра­на - тя драз­ни сто­ма­ха, а той, от своя стра­на, ак­ти­ви­зи­ра зад­с­то­маш­на­та жле­за;
- да се ог­ра­ни­чи при­е­мът на маз­ни­ни, как­то жи­во­тин­с­ки, та­ка и рас­ти­тел­ни - те по-труд­но се раз­г­раж­дат;
- да не се кон­су­ми­ра пу­ше­но ме­со, за­що­то то съ­дър­жа ве­щес­т­ва, усил­ва­щи въз­па­ли­тел­ни­те про­це­си в зад­с­то­маш­на­та жле­за;
- да не се кон­су­ми­ра ал­ко­хол. Са­мо в ста­дии на ре­ми­сии мо­же в мал­ко ко­ли­чес­т­во да се пи­ят на­ту­рал­ни ал­ко­хол­ни на­пит­ки с доб­ро ка­чес­т­во, с из­к­лю­че­ние на вод­ка, шам­пан­с­ко и су­хо ви­но.
Па­губ­но вли­яе не са­мо ал­ко­хо­лът, но и ако на­ред с не­го се кон­су­ми­ра пи­кан­т­на и маз­на хра­на;
- не пий­те на гла­ден сто­мах, а за за­кус­ка из­бяг­вай­те кол­ба­си­те и пу­ше­но­то;
- хра­на­та мо­же да се ва­ри, за­ду­ша­ва, но не и да се пър­жи;
- из­к­лю­че­те от ме­ню­то прес­ни­те пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, ма­йо­не­за­та, кон­сер­ви­те, га­зи­ра­ни­те на­пит­ки, ме­кия хляб, мля­ко­то, шо­ко­ла­да;
- от­дай­те пред­по­чи­та­ние на не­маз­ни­те видове ри­ба и ме­со, на ва­ре­ни­те и за­ду­ше­ните зе­лен­чу­ци, на су­хия бял хляб, на ки­се­ло­то мля­ко, на ве­ге­та­ри­ан­с­ки­те блю­да.

 блитц.бг


Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: