Какво не знаем за наследствените болести?

( Votes )
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

На­ча­ло­то на кри­ти­чес­ка­та въз­раст е сил­но свър­за­но с фа­мил­на­та ис­то­рия. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да нас­ле­ди­те съ­щия брой яйцек­лет­ки ка­то май­ка си и да ги из­губ­ва­те със съ­ща­та ско­рост. Та­ка че е ви­со­ка ве­роя­тнос­тта и вие да има­те ран­на кри­ти­чес­ка въз­раст.

В се­мей­ство­то си има­м бол­ни и от рак на гър­да­та, и от рак на яйчни­ци­те. Как­ва е ве­роя­тнос­тта аз да нас­ледя те­зи за­бол­ява­ния?

Най­ден­ка Ко­ле­ва, Ста­ра За­го­ра

За да смята­ме, че за вас съ­щес­тву­ва ви­сок риск да се разбо­лее­те от рак на гър­да­та, трябва да има­те две или по­ве­че кръв­ни род­ни­ни от жен­ски пол, ка­то май­ка и сес­тра нап­ри­мер, кои­то са раз­ви­ли то­ва за­бол­ява­не, пре­ди да на­вър­шат 45 го­ди­ни, или три род­ни­ни от жен­ски пол, кои­то са стра­да­ли от не­го не­за­ви­си­мо кол­ко въз­рас­тни са би­ли.
Ако съ­щес­тву­ва фа­мил­на об­ре­ме­не­ност и от две­те за­бол­ява­ния в ран­на въз­раст, съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да сте нас­ле­ди­ли пром­яна в ге­ни­те, кое­то би мог­ло да уве­ли­чи рис­ка от рак на гър­да­та до 1:3 при нор­мал­но съот­но­ше­ние 1:9, и от рак на яйчни­ци­те до 1:5 при нор­мал­но съот­но­ше­ние 1:70.
Са­мо меж­ду 5-10 на сто от ра­ка на гър­да­та и ра­ка на яйчни­ци­те се уна­след­ява­т. За пот­вър­жде­ние е необ­хо­ди­мо да се нап­ра­ви ге­не­ти­чен тест, ка­то се из­пол­зват кръв­ни про­би от за­сег­на­ти­те ви род­ни­ни.

Нас­лед­ява ли се ран­на­та кри­ти­чес­ка въз­раст?

На­ча­ло­то на кри­ти­чес­ка­та въз­раст е сил­но свър­за­но с фа­мил­на­та ис­то­рия. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да нас­ле­ди­те съ­щия брой яйцек­лет­ки ка­то май­ка си и да ги из­губ­ва­те със съ­ща­та ско­рост. Та­ка че е ви­со­ка ве­роя­тнос­тта и вие да има­те ран­на кри­ти­чес­ка въз­раст.
Прие­ма­не­то на сое­ви про­дук­ти ка­то хра­на, бо­га­ти на фи­тоес­тро­ге­ни (кои­то има­т по­до­бен ефе­кт на ес­тро­ге­на в кръв­та), мо­же да ви по­мог­не да я за­ба­ви­те във вре­ме­то.

Ако пу­ши­те, съ­вет­вам ви вед­на­га да прес­та­не­те - же­на, коя­то пу­ши 10 или по­ве­че ци­га­ри на ден, уве­ли­ча­ва рис­ка от по-ран­на ме­но­пау­за с 40 про­цен­та.


булпресс.нет
Какво не знаем за наследствените болести? - 5.0 out of 5 based on 3 votes
Коментари (1)
Добра статия
1 Петък, 10 Юли 2009г. 08:59ч.
Lissa_waw
добра статия.
Българинът трябва да разбере най- после, че аутопсията на труповете е от важно значение за потомците, защото се откриват и други болести, неизвестни за тях, а са наследствени. По различни причини те може да не са били открити приживе, или пък да са укривани от родителите.
Българинът също трябва да настоява пред своите избранници за промяна на Здравната система, която все още се нарича незнайно защо "Здравна реформа".
Диагностика на бременността, която позволява предварително да се знае каква ще бъде наследствената обремененост на плода, който ще се роди и да вземе своето решение.В света отдавна се прилага генно инженерство, а в България още си коментираме статии.

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: