Внимателно с билките при панкреатит!

( Votes )
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Доб­ро дей­с­т­вие при ле­че­ни­е­то на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит има фи­то­те­ра­пи­я­та, но тук е важ­но да бъ­дем мно­го вни­ма­тел­ни. До­ри при на­мек за обос­т­ря­не вед­на­га се из­к­люч­ват жлъ­че­гон­ни­те бил­ки, тъй ка­то из­ли­шъ­кът на жлъ­чен сок, по­пад­нал в два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка, ще сти­му­ли­ра дей­ност­та на зад­с­то­маш­на­та жле­за, а на нея й е не­об­хо­дим по­кой.

Про­ти­во­по­ка­за­ни са:

- глу­хар­че, вра­ти­га;
- жълт кан­та­ри­он;
- че­рен оман;
- пе­лин;
- змий­с­ко мля­ко;
- хмел и пол­с­ки хвощ.

По­лез­ни са:

- без­с­мър­т­ни­че, лай­ка, коп­ри­ва, не­вен, ца­ре­вич­ни бли­зал­ца, ри­ган и дру­ги, от пло­до­ве­те: шип­ка, ки­сел трън, бо­ро­вин­ки, ка­сис, гор­с­ки яго­ди, гроз­де и т.н.


Кла­си­чес­ки бил­ко­ви сме­си за ле­че­ние на хро­ни­чен пан­к­ре­а­тит:
- 2 час­ти без­с­мър­т­ни­че, по 1 част рав­нец, мен­та и пло­до­ве ко­ри­ан­дър;
- 5 час­ти шип­ко­ви пло­до­ве, по 2 час­ти жълт кан­та­ри­он, ца­ре­вич­ни бли­зал­ца и 3 час­ти три­лис­т­ник.КАК СЕ ПРИГОТВЯ НАСТОЙКА?

За при­гот­вя­не на нас­той­ка сме­ле­те ед­на от горните смеси в ка­фе­ме­лач­ка, след то­ва за­лей­те - ч.л. прах с ча­ша вря­ла во­да и ос­та­ве­те под ка­пак за 15 ми­ну­ти. Пий­те нас­той­ка­та топ­ла по 1/3 ча­ша 3 пъ­ти на ден.
Ос­вен по­со­че­ни­те сме­си мо­гат да се из­пол­з­ват и ня­кои дру­ги. Обик­но­ве­но те се при­гот­вят ин­ди­ви­ду­ал­ни. На­чи­нът на при­гот­вя­не и при­е­ма­не е съ­щи­ят.

Бол­ко­ус­по­ко­я­ва­ща смес:
по 3 час­ти чуб­ри­ца, цве­то­ве от лай­ка, не­вен, по 2 час­ти ца­ре­вич­ни бли­зал­ца, пло­до­ве, ко­ри­ан­дър и шип­ки.

Ако ко­ре­мът е по­дут и кър­ко­ри: по 3 час­ти ри­ган, лай­ка, по 2 час­ти се­ме­на от ко­пър и ко­ре­ни от ва­ле­ри­а­на.

За под­дър­жа­не на не­об­хо­ди­мо­то ни­во на за­хар в кръв­та:
по 3 час­ти цве­то­ве от ци­ко­рия и бо­бо­ви че­руп­ки, 1 част жи­вов­лек; или по 3 час­ти лис­та от гор­с­ка яго­да, ка­сис, сла­ма от не­уз­рял овес и по 2 час­ти ко­ре­ни от ре­пей и пло­до­ве от глог.

Ви­та­мин­ни сме­си, ща­дя­щи зад­с­то­маш­на­та жле­за: по 2 час­ти лис­та от чер­на бо­ро­вин­ка, лис­та от гор­с­ки яго­ди и къ­пи­ни, по 1 част коп­ри­ва и бо­ро­вин­ки. Смес­та мо­же да се със­та­ви и от шип­ки, ма­ли­ни, бо­ро­вин­ки и ря­би­на, взе­ти по рав­но.Иму­нос­ти­му­ли­ра­ща смес: по 3 час­ти шип­ко­ви и гло­го­ви пло­до­ве, по 2 час­ти ехи­на­цея и ко­ре­ни от де­ви­сил, по 1 част се­ме­на от ки­тай­с­ки ли­мон­ник и ко­ре­ни от ро­зо­ва ро­ди­о­ла. (Вмес­то ли­мон­ник и ро­ди­о­ла, мо­гат да се из­пол­з­ват тех­ни­те ап­теч­ни нас­той­ки по 15 кап­ки.). Нас­той­ка­та се при­е­ма пре­ди яде­не, 2 пъ­ти на ден - сут­рин и ве­чер.

Вни­ма­ние!

Хо­ра­та, ко­и­то стра­дат от хи­пер­то­ния или на­ру­ше­ние на сър­деч­ния ри­тъм, мо­гат да при­е­мат та­зи смес са­мо след кон­сул­та­ция с ле­кар.
Доб­ро дей­с­т­вие вър­ху зад­с­то­маш­на­та жле­за има се­дем­д­нев­на­та нас­той­ка от ча­е­на гъ­ба. Тя се пие по 1/2 ча­ша пре­ди яде­не два пъ­ти днев­но в про­дъл­же­ние на ме­сец.

Нас­той­ка­та се съ­че­та­ва доб­ре с ек­с­т­ракт от шип­ки, глог.
Доб­ро до­пъл­не­ние към ле­че­ни­е­то на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит са на­ту­рал­ни­те не­га­зи­ра­ни ми­не­рал­ни во­ди.блитц.бг


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Внимателно с билките при панкреатит! - 3.0 out of 5 based on 2 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: