Панкреатитът е мъчение, но може да се контролира с диета

( Votes )
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
Хро­нич­ни­ят пан­к­ре­а­тит (хро­нич­но въз­па­ле­ние на зад­с­то­маш­на­та жле­за) за­е­ма тре­то мяс­то сред всич­ки за­бо­ля­ва­ния на сто­маш­но-чрев­ния тракт. Той про­ти­ча със смя­на на пе­ри­о­ди­те на обос­т­ря­не и ре­ми­сия.
След упо­тре­ба на оби­лна маз­на, пър­же­на или пу­ше­на хра­на, чес­то се появ­яват бол­ка под лъ­жич­ка­та, га­де­не, ки­се­ли­ни, ме­тео­ри­зъм. Въз­мож­ни са оби­лни пан­креа­тич­ни из­праж­не­ния (с кап­ки маз­ни­на), чес­то във вид на диа­рия. Всич­ко то­ва са сим­пто­ми на хро­ни­чен пан­креа­тит.

Ос­вен за­бо­ля­ва­ния на сто­маш­но-чрев­ния тракт мо­гат да го пре­диз­ви­кат още:

- дъл­го­то гла­ду­ва­не;

- упот­ре­ба­та на не­­ка­чес­т­ве­ни про­дук­ти и ал­ко­хол;
- на­пит­ки от ти­па фан­та и ко­ла;
- алер­гич­ни ре­ак­ции;
- въз­дей­с­т­вие на ток­сич­ни ве­щес­т­ва (в то­ва чис­ло упот­ре­ба­та на ле­кар­с­т­ва).

Панкреатитът може да се про­во­ки­ра и от нап­рег­на­та фи­зи­чес­ка ра­бо­та, въл­не­ния. Нема­ло­важ­на и е ро­ля­та на нас­лед­с­т­ве­ния фак­тор.
Тъй ка­то хро­нич­ни­ят пан­к­ре­а­тит е мно­го­сим­п­том­но за­бо­ля­ва­не и при раз­лич­ни­те хо­ра мо­гат да пре­об­ла­да­ват ед­ни или дру­ги сим­п­то­ми, то и ле­че­ни­е­то тряб­ва да бъ­де стро­го ин­ди­ви­ду­ал­но.

Ог­ром­но зна­че­ние има хра­не­не­то

За ус­пеш­но­то ле­че­ние на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит тряб­ва да се спаз­ва ди­е­та. Же­ла­тел­но е су­пи­те да бъ­дат ве­ге­та­ри­ан­с­ки. В ме­ню­то се включ­ват ка­ши, ма­ка­ро­не­ни из­де­лия, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци, те­леш­ки кол­бас, ва­ре­но ме­со, пе­че­на ри­ба, мек каш­ка­вал, пряс­на из­ва­ра, ръ­жен хляб. Сме­та­на­та се при­ба­вя към су­пи и са­ла­ти. Сол - не по­ве­че от 6 г за де­но­но­щие.

Из­к­люч­ват се
лю­ти­ви, пу­ше­ни и кон­сер­ви­ра­ни про­дук­ти, маз­ни­ни в чист вид, тлъс­ти мес­ни и риб­ни бул­ьо­ни, шо­ко­лад, сла­до­лед, ка­као, ал­ко­хол, би­ра, то­ник, из­де­лия с мая, гъ­би; от пло­до­ве­те - ки­се­ли­те сор­то­ве ябъл­ки, виш­на, бо­ро­вин­ка, ки­се­ли пло­до­ви со­ко­ве; от зе­лен­чу­ци­те - ря­па, грах, ла­пад.

Ре­жим на хра­не­не - на мал­ки пор­ции, 5-6 пъ­ти днев­но с ус­ло­вие за бав­но и про­дъл­жи­тел­но сдъв­к­ва­не на хра­на­та. Тряб­ва да се яде по ед­но и съ­що вре­ме - ор­га­низ­мът “за­пом­ня” пе­ри­о­дич­ност­та на при­е­ма­не на хра­на.
Хра­на­та не тряб­ва да бъ­де ни­то мно­го сту­де­на, ни­то го­ре­ща, за да не драз­ни сто­ма­ха, тъй ка­то той ак­ти­ви­ра ра­бо­та­та на зад­с­то­маш­на­та жле­за. Тя се при­гот­вя на па­ра или за­пе­че­на.

Ле­кар­с­т­ва­та, как­то и хра­ни­тел­ни­те до­бав­ки, не­об­хо­ди­ми за ле­че­ни­е­то на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит, се наз­на­ча­ват са­мо от ле­кар. До­ри по по­вод на при­ем на фер­мен­т­ни пре­па­ра­ти, ка­то ме­зим (кой­то, как­то каз­ва рек­ла­ма­та, “за сто­ма­ха е не­за­ме­ним”) или фес­тал, е же­ла­тел­на пред­ва­ри­тел­на кон­сул­та­ция с ле­кар.

Доб­ро дей­с­т­вие при ле­че­ни­е­то на хро­нич­ния пан­к­ре­а­тит има фи­то­те­ра­пи­я­та, но тук е важ­но да бъ­дем мно­го вни­ма­тел­ни. До­ри при на­мек за обос­т­ря­не вед­на­га се из­к­люч­ват жлъ­че­гон­ни­те бил­ки, тъй ка­то из­ли­шъ­кът на жлъ­чен сок, по­пад­нал в два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка, ще сти­му­ли­ра дей­ност­та на зад­с­то­маш­на­та жле­за, а на нея й е не­об­хо­дим по­кой.


блитц.бг


ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Панкреатитът е мъчение, но може да се контролира с диета - 4.6 out of 5 based on 5 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: