Черният пипер лекува

( Votes )
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Чер­ни­ят пи­пер рас­те в Ин­дия и дру­ги­те топ­ли стра­ни - пред­с­тав­ля­ва ог­ром­ни пъл­зя­щи храс­ти. Плод­че­та­та са мал­ки, те се бе­рат, до­ка­то са зе­ле­ни, и се су­шат. В край­на смет­ка се по­лу­ча­ват мал­ки чер­ни груд­ки, ко­и­то ние поз­на­ва­ме и из­пол­з­ва­ме ка­то под­п­рав­ка.

Мо­же ли да раз­ка­же­те по­ве­че за чер­ния пи­пер - коя е ро­ди­на­та му? Как­ви са ле­чеб­ни­те му свой­с­т­ва? То­дор Ива­нов, Кър­д­жа­ли

Чер­ни­ят пи­пер не са­мо при­да­ва на яс­ти­я­та ле­ко лю­тив вкус. Той сти­му­ли­ра хра­нос­ми­ла­не­то и въз­буж­да апе­ти­та.
Има и друг вид пи­пер от то­зи сорт - бял. При не­го се из­пол­з­ват ве­че уз­ре­ли­те плод­че­та, пре­ди то­ва оба­че им се обел­ва ко­жа­та. Та­ка под­п­рав­ка­та ста­ва по-сла­бо аро­мат­на, но по-лю­ти­ва. Бе­ли­ят пи­пер вли­яе по­ло­жи­тел­но на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма и зад­с­то­маш­на­та жле­за. И се смя­та за иде­ал­на под­п­рав­ка за хо­ра­та, ко­и­то ис­кат да от­с­лаб­нат. То­зи сорт пи­пер пре­чи на от­ла­га­не­то на маз­ни­ни­те и по­ма­га на ор­га­низ­ма да се про­чис­ти от ток­си­ни­те и от­ла­га­ни­я­та.
При­вър­же­ни­ци­те на на­род­на­та ме­ди­ци­на въз­п­ри­е­мат чер­ния пи­пер не са­мо ка­то вкус­на под­п­рав­ка, но и ка­то ле­чеб­но сред­с­т­во.
При ра­ди­ку­лит, ос­те­о­хон­д­ро­за и бол­ки в ста­ви­те по­ма­га пи­пе­ре­ни­ят мех­лем.


Ето как се при­гот­вя: в ча­ша зех­тин се до­ба­вя ед­на су­пе­на лъ­жи­ца че­рен пи­пер на прах и се сла­га на ба­вен огън да ври око­ло 5-10 ми­ну­ти. След то­ва се ох­лаж­да, пре­цеж­да се и се из­пол­з­ва за раз­т­рив­ки.
При ан­ги­на, каш­ли­ца и брон­хит че­рен пи­пер на прах се смес­ва с мед - ед­на су­пе­на лъ­жи­ца на ед­на ча­ша мед. При­е­ма се по ед­на ча­е­на лъ­жич­ка 3-4 пъ­ти на ден.

блитц.бг


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: