Чушките са лекарство срещу рак и още 100 болести!

( Votes )
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Настъпи сезона на туршиите! Се­зо­нът на пи­пе­ра и зе­ле­то, на карфиола и нарязаните с къдрав нож моркови. Съседите носят пълни със зарзават торби, но нима има не­що по-из­ку­си­тел­но от аро­ма­та на пе­че­ни чуш­ки? На бъл­гар­с­ки­те пе­че­ни чуш­ки. Ся­каш Гос­под е ре­шил точ­но ту­к да “пус­не” най-вкус­ния, най-аро­мат­ния, и как­то се оказ­ва, ле­че­бен пи­пер.

У нас се от­г­леж­дат най-раз­но­об­раз­ни сор­то­ве чуш­ки. Ня­кои от тях при­ли­чат на до­ма­ти, дру­ги на ябъл­ки, тре­ти имат ро­го­вид­на фор­ма, а има и сор­то­ве с още по-при­чуд­ли­ви фор­ми.

ЛИМОНА И ЧЕРНИТЕ БОРОВИНКИ ОТСТЪПВАТ ПЪРВОТО МЯСТО ПО СЪ­ДЪР­ЖА­НИЕ НА ВИ­ТА­МИН ПРЕД БЪЛ­ГАР­С­КИ­ЯТ ПИ­ПЕР Оказ­ва се, че на­ши­ят, бъл­гар­с­ки пи­пер е да­ле­чен род­ни­на на до­ма­ти­те и пат­лад­жа­ни­те и до­ри не спада към пи­пе­ре­ни­те сор­то­ве.

Чуш­ки­те съ­дър­жат мно­го ви­та­ми­ни: В, В2, РР, А. При то­ва в чер­ве­ния и жъл­тия пи­пер се съ­дър­жа мно­го по­ве­че ви­та­мин А, т.е. ка­ро­тин, от­кол­ко­то в зе­ле­ния. Но по съ­дър­жа­ние на ви­та­мин С бъл­гар­с­кият пи­пер из­п­ре­вар­ва ли­мо­на и чер­ни­те бо­ро­вин­ки.От­с­тъп­ва са­мо на шип­ки­те.

За вкусна гозба е ясно, че трябва да прибавим млян пи­пер. В за­ви­си­мост от сор­та, пипера мо­же да бъ­де мно­го лю­тив или по-мек, оба­че ви­на­ги има слад­ни­кав вкус. Смя­та се, че ако чо­век яде по­ве­че чер­вен пи­пер, мо­же да пре­дот­в­ра­ти рев­ма­тиз­ма и проб­ле­ми с кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве.

Ето и ед­на ре­цеп­та: при по­дут ко­рем и чрев­ни ко­ли­ки си при­гот­ве­те смес от рав­ни час­ти от пре­сен сок от пи­пер, мор­ко­ви и спа­нак. Пий­те на глад­но през 2-3 ча­са.
по материал от блитц.бг

ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: