Чревната хидротерапия гарантира здраве и дълъг живот

( Votes )
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 
Во­да­та е един от най-ве­ли­ки­те да­ро­ве на при­ро­да­та, без кой­то не мо­жем. Ос­вен за уто­ля­ва­не на жаж­да­та во­да­та се из­пол­з­ва за под­дър­жа­не на чо­веш­ко­то здра­ве чрез мно­гоб­рой­ни во­до­ле­чеб­ни ме­то­ди. Един от тях е чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия.
Още в древ­ност­та за на­ро­ди­те на Еги­пет пре­чис­т­ва­не­то на чер­ва­та е би­ло та­ка ес­тес­т­ве­но, как­то и за­до­во­ля­ва­не­то на гла­да и жаж­да­та. Eгип­тя­ни­те до­ри пре­вър­на­ли та­зи не­об­хо­ди­мост в ри­ту­ал и го обо­жес­т­ви­ли чрез све­ще­на­та пти­ца Ибис. Те зна­е­ли, че та­зи пти­ца с клю­на си пре­чис­т­ва де­бе­ло­то чер­во, а чрез не­го и це­лия си ор­га­ни­зъм. Ин­те­ре­сът към чрев­ни­те про­мив­ки във вре­ме­то е бил раз­ли­чен. През Сред­но­ве­ко­ви­е­то, ко­га­то вън­ш­на­та хи­ги­е­на е би­ла аб­со­лют­но за­не­ма­ре­на и ба­ня­та - заб­ра­ве­на, чрев­ни­те про­мив­ки, нап­ро­тив, са би­ли на по­чит. Да­же ХV век е бил из­вес­тен ка­то “век на клиз­ми­те”. В па­риж­ко­то об­щес­т­во е би­ло въз­п­ри­е­то хо­ра­та да се нас­лаж­да­ват на по три-че­ти­ри ири­га­ции днев­но, за­що­то вяр­ва­ли, че вът­реш­но­то из­ми­ва­не е съ­път­с­т­ва­ло доб­ро­то здра­вос­лов­но и ду­шев­но със­то­я­ние.

Днес чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия (по­пу­ляр­на ка­то ко­лон­те­ра­пия) е ед­на от во­де­щи­те и най-тър­се­ни вод­ни про­це­ду­ри.
Тя е ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­на и ста­ва все по-по­пу­ляр­на в стра­ни­те с раз­ви­та ико­но­ми­ка и ме­ди­ци­на. В Бъл­га­рия то­зи ме­тод е прак­ти­ку­ван пре­ди по­ве­че от 50 го­ди­ни. През пос­лед­но­то де­се­ти­ле­тие той се въз­ро­ди в ня­кои от го­ле­ми­те ни гра­до­ве, а пре­ди по­ве­че от го­ди­на в Со­фия се въ­ве­де и най-мо­дер­ни­ят му ва­ри­ант, т.нар. от­во­ре­на сис­те­ма на чрев­на хид­ро­те­ра­пия.

- Как­во пред­с­тав­ля­ва чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия?
- Ме­то­дът е ма­сив­но и ефек­тив­но про­ми­ва­не на де­бе­ло­то чер­во с бла­гоп­ри­я­тен ефект как­то ло­кал­но, та­ка и вър­ху це­лия ор­га­ни­зъм.
За­що тряб­ва да се по­ла­гат гри­жи за де­бе­ло­то чер­во? Днес ве­че ни­кой не се съм­ня­ва, че ре­ди­ца фак­то­ри от вън­ш­на­та сре­да сис­тем­но ув­реж­дат на­шия ор­га­ни­зъм: не­ра­ци­о­нал­но­то хра­не­не, за­мър­се­ни­ят въз­дух, нер­в­но-пси­хич­но­то нап­ре­же­ние и стре­сът, обез­д­виж­ва­не­то и др. Вслед­с­т­вие на то­ва в ор­га­низ­ма се нат­руп­ват ре­ди­ца ток­си­ни. При об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та съ­що се об­ра­зу­ват от­пад­ни про­дук­ти, ко­и­то уве­ли­ча­ват вред­ни­те ве­щес­т­ва в ор­га­низ­ма. Ко­га­то от­де­ли­тел­ни­те ор­га­ни не мо­гат да се спра­вят с го­ля­мо­то ко­ли­чес­т­во ток­си­ни, тряб­ва да им се по­мог­не. То­га­ва ид­ва на по­мощ чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия - един от най-ефек­тив­ни­те ме­то­ди за де­ток­си­ка­ция на ор­га­низ­ма. От дру­га стра­на, та­зи про­це­ду­ра оказ­ва мно­го по­лез­но ло­кал­но въз­дей­с­т­вие вър­ху са­мо­то де­бе­ло чер­во. С те­че­ние на вре­ме­то по сте­ни­те на чер­во­то се нат­руп­ват фе­ка­лии и в ня­кои не­го­ви учас­тъ­ци те бук­вал­но се им­п­лан­ти­рат, втвър­дя­ват и ста­ват из­точ­ник на ток­си­ни. Нор­мал­на­та чрев­на пе­рис­тал­ти­ка не мо­же да ги от­с­т­ра­ни, а то­ва пре­диз­вик­ва хро­нич­на ди­а­рия, за­пек, бол­ка, об­ща от­пад­на­лост, лес­на умо­ра, без­съ­ние, гла­во­бо­лие, кож­ни про­ме­ни и ред дру­ги не­раз­по­ло­же­ния. Нат­руп­ва­не­то на ек­с­к­ре­мен­ти на оп­ре­де­ле­ни мес­та на­ма­ля­ва чрев­на­та площ за аб­сор­б­ция на хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва и во­ди до ек­с­к­ре­ция на ме­та­бо­ли­ти и ток­си­ни, оказ­ва­щи из­к­лю­чи­тел­но вред­ни пос­лед­с­т­вия. Чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия поз­во­ля­ва де­ли­кат­но и пос­те­пен­но раз­мек­ва­не на те­зи учас­тъ­ци с пос­лед­ва­що от­ми­ва­не и от­с­т­ра­ня­ва­не. Та­ка про­це­ду­ра­та иг­рае ро­ля­та на чре­вен душ или ма­сив­на ба­ня на де­бе­ло­то чер­во.

- Как­во се пос­ти­га чрез чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия?
- Чрез ре­гу­ляр­но­то про­веж­да­не на то­зи ме­тод по ес­тес­т­вен на­чин се пос­ти­га дъл­бо­ка и ця­лос­т­на про­мив­ка на де­бе­ло­то чер­во. Ме­то­дът е от­лич­но сред­с­т­во за от­с­т­ра­ня­ва­не на ек­с­к­ре­мен­ти, ток­си­ни и гни­лос­т­ни ве­щес­т­ва от де­бе­ло­то чер­во и за пре­мах­ва­не на па­то­ло­гич­ни­те сим­п­то­ми, дъл­жа­щи се на за­дър­жа­не­то на чрев­ни ек­с­к­ре­мен­ти. Ко­лон­те­ра­пи­я­та по­ма­га за по­доб­ря­ва­не на чрев­на­та пе­рис­тал­ти­ка, за ме­ха­нич­но по­чис­т­ва­не на нат­ру­па­ни­те от­па­дъ­ци (осо­бе­но зас­то­я­ли­те ма­те­рии в ато­нич­ни­те учас­тъ­ци на чер­во­то); за ос­во­бож­да­ва­не на пло­щи от чрев­на­та ли­га­ви­ца с по­доб­ря­ва­не на дей­ност­та й, за хид­ра­ти­ра­не на ор­га­низ­ма или как­то фран­цу­зи­те го на­ри­чат - из­ми­ва­не на тъ­ка­ни­те. Съ­щев­ре­мен­но се по­доб­ря­ва об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та чрез из­х­вър­ле­ни­те ток­си­ни и от­пад­ни ме­та­бо­ли­ти от та­зи об­мя­на; оси­гу­ря­ва се кон­фор­т­на фи­зи­о­ло­гич­на дей­ност на де­бе­ло­то чер­во и се ре­гу­ли­ра фун­к­ци­я­та на це­лия чре­вен тракт; по­ви­ша­ва се и иму­ни­те­тът на ор­га­низ­ма. Чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия не тряб­ва да се иден­ти­фи­ци­ра с обик­но­ве­на­та клиз­ма. При клиз­ма­та се пос­ти­га про­ми­ва­не са­мо на най-дол­на­та част от де­бе­ло­то чер­во.Тех­ни­чес­ки пог­лед­на­то, “от­во­ре­на­та сис­те­ма” на чрев­на хид­ро­те­ра­пия поз­во­ля­ва ав­то­ма­тич­но и кон­т­ро­ли­ра­но вли­ва­не на оп­ре­де­ле­но ко­ли­чес­т­во тем­пе­ри­ра­на во­да в де­бе­ло­то чер­во, раз­п­ре­де­ле­но на мал­ки пор­ции. Про­це­ду­ри­те се пов­та­рят мно­гок­рат­но, при ко­е­то с во­да­та за­поч­ват да се от­де­лят ек­с­к­ре­мен­ти, га­зо­ве, слуз и от­пад­ни про­дук­ти. То­ва е най-но­ва­та и мо­дер­на тех­ни­ка (про­из­ве­де­на в САЩ ), ко­я­то оси­гу­ря­ва пъл­на бе­зо­пас­ност, ав­то­ма­тич­ност и дис­к­рет­ност на ме­то­да, без риск от нас­тъп­ва­не на стра­нич­ни неб­ла­гоп­ри­ят­ни ефек­ти и е с ре­ди­ца пре­дим­с­т­ва пред “зат­во­ре­на­та сис­те­ма” на чрев­на хид­ро­те­ра­пия.

- Кол­ко про­це­ду­ри са не­об­хо­ди­ми?
- Об­щи­ят брой на про­це­ду­ри­те в един хид­ро­те­ра­пев­ти­чен курс и тях­но­то ре­ду­ва­не са ин­ди­ви­дул­ни. Оп­ре­де­ля­щи са със­то­я­ни­е­то на де­бе­ло­то чер­во, на­лич­ни­те за­бо­ля­ва­ния, въз­раст­та на чо­ве­ка и др. Най-чес­то в на­ча­ло­то се пре­по­ръч­ва про­веж­да­не­то на 2-3 про­це­ду­ри през 5-10 дни, а след то­ва по ед­на про­це­ду­ра ме­сеч­но или през ня­кол­ко ме­се­ца. Та­ка де­бе­ло­то чер­во се под­дър­жа в доб­ро фун­к­ци­о­нал­но със­то­я­ние. Ин­тер­ва­лът от 5-10 дни меж­ду пър­ви­те про­це­ду­ри е изис­ку­е­мо ус­ло­вие, за­що­то тол­ко­ва вре­ме е не­об­хо­ди­мо за въз­с­та­но­вя­ва­не на по­лез­на­та чрев­на фло­ра през пе­ри­о­да до след­ва­ща­та про­це­ду­ра.

По­ка­за­ния за при­ло­же­ние на чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия?

Пре­ди да се прис­тъ­пи към из­пъл­не­ни­е­то на чрев­на­та ва­на, тряб­ва да се взе­мат пред­вид не са­мо ин­ди­ка­ци­и­те, но и кон­т­ра­ин­ди­ка­ци­и­те за то­ва. Пра­вил­но при­ло­же­на, тя е бе­зо­пас­на, без­бо­лез­не­на и без стра­нич­ни неб­ла­гоп­ри­ят­ни въз­дей­с­т­вия. Не­що по­ве­че, по вре­ме на про­це­ду­ра­та и осо­бе­но през след­ва­щи­те ня­кол­ко дни чо­век чув­с­т­ва оп­ре­де­ле­на ле­ко­та и ком­форт.
То­зи ме­тод се впис­ва в но­во­то нап­рав­ле­ние на пре­ван­тив­на­та ме­ди­ци­на - съх­ра­не­ние здра­ве­то на здра­вия чо­век. Ос­вен то­ва той е под­хо­дящ и ка­то под­по­ма­га­ща те­ра­пия в оз­д­ра­ви­тел­ния про­цес на ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния:

- За­бо­ля­ва­ния на де­бе­ло­то чер­во - хро­ни­чен ко­лит, чрев­ни въз­па­ли­тел­ни бак­те­ри­ал­ни, ми­ко­тич­ни или па­ра­зит­ни про­це­си, не­ус­лож­не­ни хе­мо­ро­и­ди, ато­нич­но де­бе­ло чер­во, как­то и съ­път­с­т­ва­щи­те ги па­то­ло­гич­ни сим­п­то­ми: за­пек, ди­а­рия, га­зо­ве и слуз.
- За­бо­ля­ва­ния на дру­ги ор­га­ни - це­лу­лит, над­нор­ме­но тег­ло с об­мен­ни на­ру­ше­ния, миг­ре­на, деп­ре­сии и нев­ро­зи, бе­лод­роб­на ас­т­ма и алер­гии, хро­ни­чен прос­та­тит, дер­ма­ти­ти, рев­ма­тич­ни и чер­нод­роб­ни за­бо­ля­ва­ния.

Про­ти­во­по­ка­за­ния за при­ло­же­ние на чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия

Най-чес­ти­те про­ти­во­по­ка­за­ния са: всич­ки ос­т­ри въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния, ак­ти­ви­ра­ни хе­мо­ро­и­ди, рек­тал­ни кис­ти и фис­ту­ли, ско­рош­ни опе­ра­ции и сле­до­пе­ра­тив­ни със­то­я­ния, прид­ру­же­ни със срас­т­ва­ния, зло­ка­чес­т­ве­ни за­бо­ля­ва­ния, прес­ни кръ­во­из­ли­ви (най-ве­че от хра­нос­ми­ла­тел­ни­те пъ­ти­ща или с прид­ру­жа­ва­ща ане­мия), из­ра­зе­ни хер­нии, пси­хи­чес­ки за­бо­ля­ва­ния из­вън ре­ми­сия, чер­нод­роб­на ци­ро­за, сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност, бре­мен­ност и др.
Нор­мал­ни­ят мен­с­т­ру­а­лен ци­къл на же­на­та не е про­ти­во­по­ка­зан за при­ла­га­не на чрев­на хид­ро­те­ра­пия.
- Не­об­хо­ди­ма ли е пред­ва­ри­тел­на кон­сул­та­ция с лич­ния ле­кар?
- При здра­ви хо­ра, ко­и­то ня­мат ни­как­ви оп­лак­ва­ния, не се на­ла­га пред­ва­ри­тел­на ле­кар­с­ка кон­сул­та­ция. При на­ли­чие на ня­ка­къв вид за­бо­ля­ва­не се изис­к­ва мне­ни­е­то на лич­ния ле­кар или на съ­от­вет­ния спе­ци­а­лист.
Важ­но е да се знае, че чрев­на­та хид­ро­те­ра­пия слу­жи глав­но за про­фи­лак­ти­ка, за по­доб­ря­ва­не на вът­реш­на­та хи­ги­е­на на тя­ло­то и под­по­ма­га­не оз­д­ра­ви­тел­ния про­цес при по­ка­за­ни­те за­бо­ля­ва­ния. В САЩ, къ­де­то то­зи ме­тод се прак­ти­ку­ва най-чес­то, ста­тис­ти­ка­та по­каз­ва, че 70% от хо­ра­та, при­ла­га­щи те­ра­пи­я­та, са здра­ви хо­ра или са с ня­как­во бо­лес­т­но пред­раз­по­ло­же­ние, но же­ла­ят да за­па­зят сво­е­то здра­ве. Ос­та­на­ли­те 30 про­цен­та са па­ци­ен­ти с ня­как­во хро­нич­но за­бо­ля­ва­не, под­хо­дя­що за про­веж­да­не на чрев­на хид­ро­те­ра­пия.
Про­це­ду­ра­та мо­же да се из­пол­з­ва са­мос­то­я­тел­но или в ком­би­на­ция с дру­ги ме­то­ди за по­доб­ря­ва­не фун­к­ци­я­та и хар­мо­ни­я­та на вът­реш­ни­те ор­га­ни. Най-чес­то тя се съ­че­та­ва с раз­ли­чи ма­саж­ни тех­ни­ки, фи­зи­о­те­ра­пев­тич­ни и топ­лин­но-пар­ни про­це­ду­ри, как­то и с оп­ре­де­ле­ни ди­е­ти. Всич­ки те­зи ме­то­ди­ки дей­с­т­ват бла­гот­вор­но в син­х­рон и вза­им­но се до­пъл­ват.

Знаете ли, че...

...СТОМАХЪТ “НЕ ОБИЧА” СТРАХА, ЧЕРНИЯТ ДРОБ - ГНЕВА, А СЪРЦЕТО - НРАВСТВЕНОТО РАЗДВОЕНИЕ

Ня­кои из­с­ле­до­ва­те­ли пра­вят ана­ло­гия меж­ду кон­к­рет­ни проб­ле­ми, пре­диз­вик­ва­щи стрес и раз­лич­ни­те сис­те­ми в ор­га­низ­ма. Съг­лас­но та­зи те­о­рия, сто­ма­хът “не оби­ча” пла­ше­щи си­ту­а­ции; за чер­ния дроб е раз­ру­ши­те­лен гне­вът; сър­це­то пък стра­да при нрав­с­т­ве­но раз­д­во­е­ние (двой­н­с­т­ве­ни лю­бов­ни от­но­ше­ния). А то­ва мо­же да го до­ве­де до­ри до ин­фаркт.
Въл­ну­вай­ки се по по­вод и без по­вод, ние не­вол­но из­раз­ход­ва­ме на-важ­ни­те ми­не­рал­ни ве­щес­т­ва и мик­ро­е­ле­мен­ти.
Ето то­ва ни ка­ра ве­чер да сед­нем пред те­ле­ви­зо­ра и да за­поч­нем да ядем сем­ки, без да мо­жем да се спрем. То­ва не е вре­ден на­вик в слу­чая - то­ва е не­об­хо­ди­мост ор­га­низ­мът да за­пъл­ни из­раз­ход­ва­ни­те през де­ня ви­та­мин Е и цинк.
блитц.бг


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Чревната хидротерапия гарантира здраве и дълъг живот - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: