Как да се справя с гастрита и колита?

( Votes )
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Ко­ли­тът е въз­па­ле­ние на ли­га­ви­ца­та на де­бе­ло­то чер­во. Той е два ви­да - ос­тър и хро­ни­чен. При ос­т­рия обик­но­ве­но се за­ся­га и ли­га­ви­ца­та на тън­ко­то чер­во (ен­те­ро­ко­лит). Ха­рак­те­ри­зи­ра се с ос­т­ро на­ча­ло, ди­а­рич­ни из­хож­да­ния и ко­ли­ко­об­раз­ни бол­ки по хо­да на де­бе­ло­то чер­во. По­ня­ко­га се ус­та­но­вя­ва и по­кач­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та.

Здра­вей­те! Ис­кам да за­дам един въп­рос на ва­ши­те кон­сул­тан­ти с на­деж­да­та, че ще по­лу­ча от­го­вор: въз­мож­но ли е да се по­я­вят ед­нов­ре­мен­но за­бо­ля­ва­ния ка­то ко­лит и гас­т­рит? При мен точ­но то­ва се слу­чи и съм при­тес­нен.

Кра­си­мир Пет­ков, Сли­вен

Да, въз­мож­но е, г-н Пет­ков, и то­ва е съ­че­та­ние, ко­е­то мно­го чес­то се от­к­ри­ва.
Из­вес­т­но е на всич­ки, че нез­д­ра­вос­лов­но­то хра­не­не, стре­сът и нер­в­ни­те раз­с­т­рой­с­т­ва при­чи­ня­ват ко­лит и гас­т­рит
За въз­ник­ва­не на хро­нич­ния ко­лит иг­ра­ят ро­ля мно­го фак­то­ри - ин­фек­ци­оз­ни при­чи­ни­те­ли, от­ра­вя­ния, на­ру­ше­ния на хра­не­не­то и греш­ки в ди­е­та­та, имун­ни и алер­гич­ни ме­ха­низ­ми, нер­в­ни раз­с­т­рой­с­т­ва и др.

Как­ви са сим­п­то­ми­те?

Не­за­ви­си­мо от при­чи­ни­те­ли­те, ос­нов­ни­те кли­нич­ни приз­на­ци са об­щи - бол­ков син­д­ром, дис­пеп­ти­чен син­д­ром, ди­а­рия или за­пек, а в по-теж­ки слу­чаи и кръ­во­из­ли­ви от чер­ва­та.
Бол­ки­те в ко­ре­ма са поч­ти пос­то­ян­но яв­ле­ние при бол­ни­те от хро­ни­чен ко­лит. При тях­но­то усил­ва­не се го­во­ри за изос­т­ря­не на ко­ли­та и, об­рат­но, при за­тих­ва­не се при­е­ма, че про­це­сът от­з­ву­ча­ва. Бол­ки­те мо­гат да бъ­дат ка­то ко­ли­ка или с пос­то­я­нен тъп ха­рак­тер. Обик­но­ве­но се вли­я­ят от ак­та на де­фе­ка­ция. Пре­ди не­го се обос­т­рят, а след то­ва на­ма­ля­ват. Бол­ка­та се дъл­жи на раз­пъ­ва­не на де­бе­ло­то чер­во от об­ра­зу­ва­ни­те в не­го мно­го га­зо­ве (ме­те­о­ри­зъм) и то­ва драз­ни нер­в­ни­те окон­ча­ния.
Та­ка на­ре­че­ни­ят дис­пеп­ти­чен син­д­ром включ­ва лип­са на апе­тит, те­жест и по­ду­ва­не в ко­ре­ма, мно­го га­зо­ве, гор­чив вкус в ус­та­та, кур­ка­не на чер­ва­та.
Об­ра­зу­ва­не­то на мно­го га­зо­ве в чер­ва­та е най-чес­ти­ят син­д­ром при ко­ли­та. Дъл­жи се на раз­г­раж­да­не­то на въг­ле­хид­ра­ти­те до об­ра­зу­ва­не на во­до­род, ме­тан, се­ро­во­до­род, въг­ле­ро­ден дву­о­кис и дру­ги га­зо­ве. То­ва от своя стра­на во­ди до нер­в­но-съ­до­ви ре­ак­ции - гла­во­бо­лие, ви­е­не на свят.

Как­ви са пос­ле­ди­ци­те?

Ри­тъ­мът на из­хож­да­не се на­ру­ша­ва - ди­а­рия, за­пек или ре­ду­ва­не на две­те със­то­я­ния. Ди­а­ри­я­та се дъл­жи на уси­ле­на пе­рис­тал­ти­ка и при хро­нич­ни ко­ли­ти обик­но­ве­но не е обил­на. За­пе­кът е по-чес­то сре­ща­но яв­ле­ние и пред­с­тав­ля­ва зад­ръж­ка на из­п­раж­не­ни­я­та за по­ве­че от 48 ча­са.
При по-теж­ки слу­чаи мо­же да се по­лу­чат чрев­ни кръ­во­из­ли­ви, ко­и­то да бъ­дат обил­ни, яв­ни или скри­ти.

Ле­че­ние на ко­ли­та

Ле­че­ни­е­то на ко­ли­ти­те е спо­ред при­чи­ни­те­ля и, раз­би­ра се, се из­вър­ш­ва под ле­кар­с­ко наб­лю­де­ние. Мно­го важ­на е про­фи­лак­ти­ка­та - хи­ги­ен­но-ди­е­тич­ни­ят ре­жим, из­бяг­ва­не на стре­са и нер­в­ни­те раз­с­т­рой­с­т­ва.
До­ка­за­но е, че трав­ми­ра­щи пси­хи­ка­та фактори чес­то до­веж­дат до проб­ле­ми от стра­на на чер­ва­та.

Вся­ко на­ру­ше­ние на хра­ни­тел­ния ре­жим мо­же да до­ве­де до нов тла­сък на за­бо­ля­ва­не­то, за­то­ва и ле­че­ни­е­то на ко­ли­та е труд­но и изис­к­ва пос­то­ян­с­т­во при спаз­ва­не на пред­пи­са­на­та ди­е­та и на­чин на жи­вот.


блитц.бг


ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Как да се справя с гастрита и колита? - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: