Болестите, за които се срамуваме да говорим

( Votes )
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 

Неудобните болести  водят до неудобни положения, затова е най-добре проблемът да се реши.


Мно­го от нас за­ра­ди едната сра­меж­ли­вост без­мъл­в­но стра­дат от неприятни болести, вмес­то да спо­де­лят проблема си с ле­кар.
От 20 го­ди­ни имам хе­мо­ро­и­ди и през ця­ло­то вре­ме ту все на­пом­ня­ха за се­бе си, ту ги заб­ра­вях за ме­се­ци на­ред. Се­га не­ща­та ста­на­ха се­ри­оз­ни. За­поч­нах да кър­вя все­ки ден и не знам да­ли да оти­вам на ле­кар, или да ги ча­кам пак да се ус­по­ко­ят. И все си мис­ля, че е въз­мож­но да не са хе­мо­ро­и­ди. Не съм хо­дил на ле­кар, ня­мам ди­аг­но­за. Да не би да е рак?


Иван Пен­ков, Пир­доп

При по­я­ва на кръв, па­ре­не и дру­ги неп­ри­ят­ни усе­ща­ния в зад­ния про­ход, ве­ро­ят­но ста­ва въп­рос за хе­мо­ро­и­ди. То­ва са ва­ри­коз­но раз­ши­ре­ни ве­ни в пра­во­то чер­во, ко­и­то се про­во­ки­рат от за­сед­нал на­чин на жи­вот, от вди­га­не на те­жес­ти и ре­до­вен за­пек. Чес­то хе­мо­ро­и­ди се по­я­вя­ват и по вре­ме на бре­мен­ност, за­що­то се уве­ли­ча­ва на­ля­га­не­то вър­ху кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве в мал­кия таз.
В на­ча­лен ста­дий за­бо­ля­ва­не­то се под­да­ва на ле­че­ние. Из­пол­з­ват се мех­ле­ми и све­щич­ки с обез­бо­ля­ващ ефект, как­то и ме­ди­ка­мен­ти, ук­реп­ва­щи кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. До­бър ефект да­ва та­ка на­ре­че­на­та фо­то­ко­а­гу­ла­ция, ко­е­то оз­на­ча­ва об­га­ря­не с ла­зер.

Друг ефикасен ме­тод е скле­ро­те­ра­пи­я­та.
А то­ва, ко­е­то за­ви­си от вас, е да спаз­ва­те ди­е­та. За вас ос­нов­на хра­на тряб­ва да ста­не та­зи, ко­я­то е бо­га­та на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан - пъл­но­зър­нест хляб, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци. Бла­гот­вор­но ще ви се от­ра­зят топ­ли­те се­дя­щи ба­ни с дъ­бо­ва ко­ра. Мо­же­те да си пра­ви­те та­зи про­це­ду­ра по два пъ­ти на ден в про­дъл­же­ние на 10-15 ми­ну­ти. Под­ми­вай­те се чес­то. Ако ра­бо­та­та ви е се­дя­ща, пе­ри­о­ди­чно нап­ря­гай­те и от­пус­кай­те мус­ку­ли­те око­ло зад­ния про­ход, а на все­ки час ста­вай­те да се раз­тъп­че­те.


блитз.бг

 

 
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Болестите, за които се срамуваме да говорим - 3.0 out of 5 based on 6 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: