За болен стомах - природна аптека

Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

При стомашни болки :

сме­се­те в рав­ни ко­ли­чес­т­ва ко­ре­ни от бла­тен аир, жълт кан­та­ри­он, цвет­че­та от не­вен, мен­та, глу­хар­че, лай­ка, лис­та от жи­вов­ляк, бял рав­нец и вод­на де­те­ли­на. Сме­ле­те и сло­же­те 4 су­пе­ни лъ­жи­ци в един ли­тър го­ре­ща во­да. Не­ка смес­та прес­тои един час. След то­ва пре­це­де­те. Нас­той­ка­та се при­е­ма топ­ла по по­ло­вин ча­ша 3 пъ­ти на ден. Тя се дър­жи в хла­дил­ни­ка, но не по­ве­че от 2 дни. Кур­сът на ле­че­ние е 3 ме­се­ца.


 

 

 

За за­сил­ва­не сек­ре­ци­я­та на сто­ма­шен сок пред­ла­га­ме след­но­то:

сут­рин пре­ди яде­не из­пи­вай­те по по­ло­вин ча­ша зе­лев сок, 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не, то­пъл. Или пък при­е­май­те пре­сен кар­то­фен сок - по ед­на тре­та ча­ша 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Или: пий­те сок от хрян - по ед­на ча­е­на лъ­жич­ка 3 пъ­ти на ден 20 ми­ну­ти пре­ди яде­не.
Ста­ро и из­пи­та­но сред­с­т­во про­тив хро­ни­чен гас­т­рит е ле­че­ни­е­то с ябъл­ки. Взе­ме­те са­мо зе­ле­ни ябъл­ки, обе­ле­те ко­жа­та им, пре­мах­не­те сем­ки­те и ги нас­тър­же­те на рен­де.
Изяж­те вед­на­га по­лу­че­на­та ка­ши­ца. След то­ва в про­дъл­же­ние на 5 ча­са не яж­те и не пий­те ни­що по­ве­че. Яж­те ябъл­ки ра­но сут­рин, за да мо­же да за­ку­си­те приб­ли­зи­тел­но към 11 ча­са. В про­дъл­же­ние на един ме­сец ле­че­ни­е­то с ябъл­ки се пра­ви ежед­нев­но; в след­ва­щи­те два ме­се­ца - 3 пъ­ти в сед­ми­ца­та. През нощ­та не яж­те ябъл­ки.

Прочетете още за какви болести могат да ви помогнат билките и народната медицина!

 


ArtIvet.com
ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

 блитц.бг


ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

За болен стомах - природна аптека - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: