Холицисти - защо и как заболява жлъчката?

( Votes )
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Ако ви тре­во­жат бол­ки и те­жест в дяс­но­то под­реб­рие; ако не мо­же­те да по­на­ся­те маз­на хра­на и в ус­та­та ви пос­то­ян­но гор­чи; ако имате на­ру­ше­ния и раз­с­т­рой­с­т­во на хра­нос­ми­ла­не­то, задължително отидете на лекар, защото е въз­мож­но да стра­да­те от хо­ле­цис­тит
За пъл­но­то пре­ра­бот­ва­не на хра­на­та чер­ни­ят дроб из­ра­бот­ва спе­ци­фи­чен сек­рет - жлъ­чен сок, кой­то се нат­руп­ва в жлъч­ния ме­хур. Вед­на­га щом яденето пос­тъ­пи в чер­ва­та, жлъч­ни­ят ме­хур се сви­ва и нат­ру­па­ни­ят от по-ра­но жлъ­чен сок в не­го пре­ми­на­ва към два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка. Там той се смес­ва с хра­на­та и по­ма­га за ней­но­то пре­ра­бот­ва­не. А из­раз­ход­ва­на­та пор­ция жлъ­чен сок вед­на­га се за­мес­т­ва с но­ва.
Кол­ко­то по­ве­че маз­ни­ни има в хра­на­та, тол­ко­ва по­ве­че жлъч­на ки­се­ли­на е нуж­на за тях­но­то ус­во­я­ва­не. Нап­ри­мер, за да се за­дър­жат във вод­но­раз­т­во­ри­мо със­то­я­ние 4 еди­ни­ци хо­лес­те­рол, чер­ни­ят дроб тряб­ва да син­те­зи­ра 60-70 еди­ни­ци жлъч­на ки­се­ли­на. За­то­ва ор­га­низ­мът се стре­ми да нат­ру­па жлъ­чен сок за за­пас. В този смисъл чер­ни­ят дроб, за­ед­но с жлъч­ни­те про­то­ци и жлъч­ни­ят ме­хур не си по­чи­ват до­ри и през нощ­та - жлъ­чен сок се из­ра­бот­ва пос­то­ян­но, не­за­ви­си­мо от пос­тъп­ва­не­то на хра­на. За ед­на нощ чер­ни­ят дроб из­ра­бот­ва не по-мал­ко от един ли­тър жлъ­чен сок, до­ри чо­век да гла­ду­ва.

ОТ­С­ЛАБ­НА­ЛИ­ЯТ ЖЛЪ­ЧЕН МЕ­ХУР ВО­ДИ ДО ЗАС­ТОЙ НА ЖЛЪ­ЧЕН СОК И ОБ­РА­ЗУ­ВА­НЕ НА КА­МЪ­НИ

За да мо­же та­ко­ва го­ля­мо ко­ли­чес­т­во жлъ­чен сок да се по­мес­ти в мал­ка­та тор­бич­ка (жлъч­ния ме­хур), во­да­та от жлъч­ния сок, на­ми­ра­ща се в ме­хура, пос­то­ян­но се всмук­ва об­рат­но в кръв­та. В ре­зул­тат на всич­ко то­ва нат­руп­ва­щи­ят се жлъ­чен сок ста­ва по-кон­цен­т­ри­ран.
Ко­га­то жлъч­ни­ят ме­хур се сви­ва нор­мал­но, проб­ле­ми не въз­ник­ват. Но ако не­го­ва­та сък­ра­ти­тел­на (сви­ва­тел­на) спо­соб­ност е от­с­лаб­на­ла, жлъч­ни­ят сок зас­то­я­ва и за­поч­ват да се от­ла­гат крис­та­ли, во­де­щи до об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни. Те мо­гат ме­ха­нич­но да ув­ре­дят ли­га­ви­ца­та на жлъч­ния ме­хур. А то­ва, на­ред с на­ру­ше­но­то от­ти­ча­не на жлъ­чен сок, мно­го чес­то ста­ва при­чи­на за въз­ник­ва­не на ед­но мно­го раз­п­рос­т­ра­не­но за­бо­ля­ва­не в хра­нос­ми­ла­тел­ни­те ор­га­ни. Ста­ва ду­ма за хо­ле­цис­тита.

Ин­фек­ци­и­те, не­ре­дов­но­то хра­не­не и за­сед­на­ли­ят на­чин на жи­вот съ­що про­во­ки­рат хо­ле­цистит.

Дру­га при­чи­на за въз­па­ле­ние на жлъч­ния ме­хур мо­же да бъ­де ин­фек­ци­о­зен про­цес, кой­то обик­но­ве­но се раз­ви­ва от чрев­ния ба­цил, стреп­то­ко­ки­те и ста­фи­ло­ко­ки­те. По-ряд­ко то­ва ста­ва вслед­с­т­вие на ви­ру­сен хе­па­тит, хел­мин­ти, гъ­бич­ки и лам­б­лии.
За раз­ви­ти­е­то на за­бо­ля­ва­не­то допринасят и на­ру­ше­ни­те об­мен­ни про­це­си при от­с­лаб­ва­не на иму­ни­те­та. Нес­лу­чай­но въз­па­ле­ни­е­то на жлъч­ния ме­хур чес­то се раз­ви­ва при на­ли­чие на хро­ни­чен тон­зи­лит, си­ну­зит, грип, за­ха­рен ди­а­бет, за­бо­ля­ва­ния на хра­нос­ми­ла­тел­ни­те ор­га­ни, зат­лъс­тя­ва­не.
Не­ре­дов­но­то хра­не­не, пос­лед­ва­но от пре­яж­да­не, съ­що про­во­ки­ра раз­ви­тие на хро­ни­чен хо­ле­цис­тит, за­що­то та­ко­ва хра­ни­тел­но по­ве­де­ние во­ди до за­пек. В то­зи сми­съл тряб­ва да спо­ме­нем и за­сед­на­лия на­чин на жи­вот, бре­мен­ност­та, над­нор­ме­но­то тег­ло. Оп­ре­де­ле­на ро­ля иг­рае и нас­лед­с­т­ве­на­та пред­раз­по­ло­же­ност.

ПРИ ПО­ЛУ­ЧА­ВА­НЕ НА ПРИС­ТЪП ЛЕГ­НЕ­ТЕ И ПОС­ТА­ВЕ­ТЕ ЛЕД В ОБ­ЛАСТ­ТА НА ДЯС­НО­ТО ПОД­РЕБ­РИЕ

Ос­т­ри­ят хо­ле­цис­тит в ти­пич­ни­те слу­чаи се про­я­вя­ва с вне­зап­ни прис­тъ­по­об­раз­ни тъ­пи бол­ки в дяс­но­то под­реб­рие. Но чес­то бол­ка­та мо­же да пре­ми­не и в об­ласт­та на сто­ма­ха, и към сър­це­то, и към гър­ба, и под дяс­на­та ло­пат­ка.
По­ня­ко­га със­то­я­ни­е­то на бол­ния е мно­го теж­ко, той по­лу­ча­ва трес­ка, по­жъл­тя­ва, по­ду­ва му се ко­ре­мът, при­ло­ша­ва му, по­ня­ко­га пов­ръ­ща.
Те­зи прис­тъ­пи са опас­ни с ус­лож­не­ни­я­та, ко­и­то пре­диз­вик­ват, ка­то най-теж­ко­то от тях е пе­ри­то­нит. За­то­ва ос­т­ри­ят хо­ле­цис­тит тряб­ва да се ле­ку­ва в бол­ни­ца. В ни­ка­къв слу­чай при по­лу­ча­ва­не на прис­тъп не тряб­ва да из­пол­з­ва­те грей­ки и сла­би­тел­ни сред­с­т­ва. Бол­ни­ят тряб­ва да ле­жи с лед в об­ласт­та на дяс­но­то под­реб­рие.
При хро­ни­чен хо­ле­цис­тит на бол­ния му при­ло­ша­ва, но в по-сла­бо из­ра­зе­на фор­ма, от­кол­ко­то при ос­т­рия. Той по­лу­ча­ва тъ­па бол­ка в дяс­но­то под­реб­рие и дру­ги неп­ри­ят­ни усе­ща­ния, въз­ник­ва­щи ско­ро след яде­не, осо­бе­но на маз­на хра­на. Бол­ки­те стих­ват пос­те­пен­но след 2-3 ча­са. То­ва става, за­що­то маз­на­та и пър­же­ната хра­на изис­к­ват по­ви­шен раз­ход на жлъ­чен сок и зас­та­вят чер­ни­я дроб и жлъч­ни­я ме­хур да ра­бо­тят в нап­рег­нат ре­жим. То­ва пре­чи за нор­мал­но­то об­но­вя­ва­не на жлъч­ния сок и вло­ша­ва ка­чес­т­во­то му. Впос­лед­с­т­вие се сти­га до про­мя­на на струк­ту­ра­та на жлъч­ния ме­хур и об­ра­зу­ва­не­то на пя­сък, а след то­ва и на ка­мъ­ни. Раз­ви­ва се и въз­па­ле­ние. Нес­лу­чай­но бол­ни­те с хо­ле­цис­тит се чув­с­т­ват по-доб­ре на гла­ден сто­мах.
Бо­лест­та мо­же да се про­я­ви и с по­ни­жа­ва­не на апе­ти­та, гор­чив вкус в ус­та­та, чес­то ориг­ва­не, сла­бост, бър­за умо­ра и до­ри емо­ци­о­нал­на не­ус­той­чи­вост.
Към сим­п­то­ми­те на хо­ле­цис­ти­та мо­жем да при­ба­вим съ­що и със­то­я­ни­е­то на ези­ка - той е сух и об­ло­жен с жъл­то-ка­фяв на­леп. Ос­вен то­ва се уве­ли­ча­ва чер­ни­ят дроб, бол­ни­ят усе­ща дис­ком­форт при на­тиск в об­ласт­та на жлъч­ния ме­хур.

КОГА СЕ НАЛАГА ОПЕРАЦИЯ НА ЖЛЪЧКАТА?

За да се пре­це­нят де­бе­ли­на­та и със­то­я­ни­е­то на сте­ни­те на жлъч­ния ме­хур, се про­веж­да ул­т­раз­ву­ко­во из­с­лед­ва­не и хо­ле­цис­тог­ра­фия - то­ва е рен­т­ге­но­во из­с­лед­ва­не на жлъч­ния ме­хур и жлъч­ни­те про­то­ци с кон­т­рас­т­но ве­щес­т­во. Ако ди­аг­но­за­та хро­ни­чен хо­ле­цис­тит се пот­вър­ди, за­бо­ля­ва­не­то задължително тряб­ва да се ле­ку­ва. До­ри при сла­бо­из­ра­зе­ни сим­п­то­ми са въз­мож­ни ус­лож­не­ния - срас­т­ва­ния и де­фор­ма­ция на жлъч­ния ме­хур с на­ру­ша­ва­не на не­го­ви­те фун­к­ции; раз­п­рос­т­ра­не­ние на въз­па­ли­тел­ния про­цес вър­ху съ­сед­ни­те ор­га­ни; дис­ки­не­зия на жлъч­ни­те пъ­ти­ща (то­ва зна­чи на­ру­ша­ва­не от­ти­ча­не­то на жлъ­чен сок по тях) и др.
Ако при хро­нич­но про­ти­ча­не на за­бо­ля­ва­не­то са въз­ник­на­ли ня­как­ви на­ру­ше­ния на фун­к­ци­и­те на жлъч­ния ме­хур, след из­вър­ш­ва­не на не­об­хо­ди­ми­те из­с­лед­ва­ния на па­ци­ен­та се наз­на­ча­ва опе­ра­ция за от­с­т­ра­ня­ва­не­то на ме­ху­ра. А при фун­к­ци­о­нал­ни на­ру­ше­ния, нап­ри­мер дис­ки­не­зия на жлъч­ния ме­хур, до опе­ра­ция не се сти­га.
блитц.бг  

 


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: