Рак на правото черво - храната и билките могат да помогнат

( Votes )
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
По дан­ни на аме­ри­кан­с­ки уче­ни чер­ве­но­то ме­со, пър­же­ни­те кар­то­фи и слад­ки­те не­ща уве­ли­ча­ват три пъ­ти рис­ка от по­я­вя­ва­не на рак на пра­во­то чер­во.
Оба­че има про­дук­ти, ко­и­то зна­чи­тел­но за­щи­та­ват чо­ве­ка от та­зи бо­лест. Уве­ли­че­те упот­ре­ба­та на зе­ле, пло­до­ве и зе­лен­чу­ци с тъ­мен цвят. По­лез­ни са ка­фе­то, зе­лен­чу­ко­ви­те со­ко­ве, осо­бе­но су­ро­во­то цвек­ло. Наб­ля­гай­те на про­дук­ти, съ­дър­жа­щи кал­ций - си­ре­не, из­ва­ра, оре­хи, бо­бо­ви про­дук­ти, маг­да­ноз, спа­нак, ри­ба.
При вся­как­ви ту­мо­ри на сто­маш­но-чрев­ния тракт по­ма­га ре­дов­на­та упот­ре­ба на са­ла­та от лис­та на глу­хар­че, жи­вов­ляк, кро­мид лук, че­сън, яго­ди.

 Мно­го ефи­кас­но сред­с­т­во за под­по­ма­га­не на ле­че­ни­е­то на ра­ка е змий­с­ко­то мля­ко

По­ле­зен е со­кът от змий­с­ко мля­ко. При­е­ма се три пъ­ти на ден.
За­поч­ва се с 1 кап­ка и се сти­га до 10 кап­ки. След то­ва об­рат­но - от 10 до 1 кап­ка. Ето как се при­гот­вя - бил­ка­та се сми­ла в ма­шин­ка­та за ме­со и се из­цеж­да през мар­ля со­кът є. Прес­то­я­ва 2 дни в стък­лен бур­кан на тъм­но мяс­то. След то­ва се из­ли­ва в чист бур­кан проз­рач­ни­ят сок, без да се до­пус­кат при­ме­си. Зат­ва­ря се с ка­пач­ка и се пос­та­вя на тъм­но прох­лад­но мяс­то. То­зи сок не гу­би свой­с­т­ва­та си це­ли 4 го­ди­ни.
Пре­па­ра­ти­те от змий­с­ко мля­ко са по-ефикасни, ко­га­то се при­е­мат ком­п­лек­с­но. То­ва оз­на­ча­ва, че ос­вен вът­реш­но мо­же да се из­пол­з­ва и ка­то мик­рок­лиз­ми.
Те са мно­го важ­на част от ос­нов­но­то ле­че­ние на ту­мор на пра­во­то чер­во. Точ­но чрез мик­рок­лиз­ми­те мо­же да се въз­дей­с­т­ва пря­ко вър­ху ту­мо­ра - на­ма­ля­ват въз­па­ле­ни­е­то и ото­ка, ук­реп­ват сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и ли­га­ви­цата, спи­рат кър­ве­не­то и се вли­ват про­ти­во­ра­ко­ви ве­щес­т­ва в са­мия ту­мор.

Прочетете повече за раковите и тумурните заболявания и средствата за тяхното лечение.

 

булпресс.нет

ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Рак на правото черво - храната и билките могат да помогнат - 4.2 out of 5 based on 5 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: