За хемороидите, жените и прашките ...

( Votes )
Оценка на читателите: / 8
Слаба статияОтлична статия 
За да се спасите от коварното страдание, пийте повече вода и наблягайте на плодовете и зеленчуците. Настоявайте за пълно изследване, защото кървенето може да не е симптом за хемороиди, а за нещо по-опасно, съветва специалистът
Це­ли 68 на сто от бъл­га­ри­те имат осе­за­е­ми на­ру­ше­ния в на­чи­на си на жи­вот за­ра­ди хе­мо­ро­и­ди, по­ка­за то­ку-що про­ве­де­но про­уч­ва­не на Бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия.
Наз­ва­ни­е­то на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест е да­де­но още от Хи­пок­рат в 4 век пр.н.е. и пред­с­тав­ля­ва съ­че­та­ние от две ду­ми - хе­мо (кръв) и рео (из­ти­ча­не).
За­що хе­мо­ро­и­ди­те ве­че тор­мо­зят до­ри и де­ца­та и как мо­жем да се спа­сим от тях, обяс­ня­ва спе­ци­ал­но за в. “Док­тор” доц. д-р Си­ме­он Стой­нов, за­веж­дащ Кли­ни­ка­та по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия в бол­ни­ца “Ца­ри­ца Йо­ан­на” и пред­се­да­тел на Дру­жес­т­во­то по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия и на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция “Хро­нич­ни въз­па­ли­тел­ни чрев­ни за­бо­ля­ва­ния”.

- Доц. Стой­нов, как­ви са при­чи­ни­те за въз­ник­ва­не на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест?
- Тя на­ис­ти­на е не­у­доб­на за хо­ра­та, но е ежед­не­вен, мно­го чест и със се­ри­оз­ни пос­ле­ди­ци проб­лем. Имен­но не­у­доб­с­т­во­то на бол­ни­те е при­чи­на за къс­но пос­та­вя­не на ди­аг­но­за­та и пред­п­ри­е­ма­не на не­об­хо­ди­ми­те ле­чеб­ни дей­с­т­вия. А то­ва е със­то­я­ние, ко­е­то не­о­бос­но­ва­но се тър­пи с го­ди­ни.

То про­дъл­жа­ва през це­лия жи­вот, ако не се ле­ку­ва

В съ­що­то вре­ме бо­лест­та има из­к­лю­чи­тел­но здрав­но зна­че­ние, тъй ка­то пре­диз­вик­ва теж­ко на­ру­ше­ние на ка­чес­т­во­то на жи­вот на па­ци­ен­та. Тя да­ва мно­го теж­ки сим­п­то­ми и оп­лак­ва­ния ка­то бол­ка, кръ­во­из­ли­ви, въз­па­ле­ние и до­ри ре­ди­ца ус­лож­не­ния, ко­и­то на­ла­гат спеш­на или пла­но­ва опе­ра­ция. Не­за­ви­си­мо че то­ва със­то­я­ние е ло­ка­ли­зи­ра­но в края на сто­маш­но-чрев­ния тракт, ко­га­то има кръ­во­из­лив, той до­веж­да до ув­реж­да­не на об­що­то със­то­я­ние на па­ци­ен­та. По­лу­ча­ва се теж­ка ане­мия, със зна­чи­мо спа­да­не ни­во­то на хе­мог­ло­би­на и на ерит­ро­ци­ти­те, а то­ва се от­ра­зя­ва вър­ху фун­к­ци­я­та на жиз­не­но­важ­ни ор­га­ни ка­то мо­зъ­ка и сър­це­то. Опе­ра­ци­я­та съ­що е въз­мож­но да бъ­де рис­ко­ва, за­що­то не­о­пи­тен хи­рург мо­же да пов­ре­ди анал­ни­те сфин­к­те­ри, га­ран­ти­ра­щи за­дър­жа­не­то на фе­ка­ли­и­те в де­бе­ло­то чер­во. Об­съж­да се и въз­мож­ност­та за ра­ко­во из­раж­да­не по­ра­ди хро­нич­ния въз­па­ли­те­лен про­цес на ли­га­ви­ца­та в та­зи зо­на.

- Има ли ге­не­тич­на пред­раз­по­ло­же­ност за въз­ник­ва­не на бо­лест­та?
- Има из­вес­т­на ге­не­тич­на пред­раз­по­ло­же­ност за по­я­ва на бо­лест­та, как­то и нас­лед­с­т­ве­на сла­бост на съ­до­ва­та сте­на. Но по­ве­че­то при­чи­ни за по­я­ва­та на хе­мо­ро­и­ди­те са свър­за­ни с ежед­не­ви­е­то и на­чи­на на жи­вот на чо­век. То­ва са за­сед­нал и обез­д­ви­жен на­чин на жи­вот, ло­шо из­чис­т­ва­не на де­бе­ло­то чер­во и хро­ни­чен за­пек, над­нор­ме­но тег­ло, бре­мен­ност и раж­да­не.

- Как­во е раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на за­бо­ля­ва­не­то и ус­лож­не­ни­я­та от не­го?
- Про­уч­ва­не е ус­та­но­ви­ло, че до 70 % от на­се­ле­ни­е­то на све­та над 30-го­диш­на въз­раст бо­ле­ду­ва от хе­мо­ро­и­дал­на бо­лест.
Обик­но­ве­но се го­во­ри за вън­ш­ни и вът­реш­ни хе­мо­ро­и­ди. Пър­ви­ят вид от тях са ло­ка­ли­зи­ра­ни точ­но под ко­жа­та на анал­ния ръб, а вът­реш­ни­те са не­пос­ред­с­т­ве­но над анал­ния ка­нал. Ко­га­то ед­ни хе­мо­ро­и­дал­ни въз­ли не се ле­ку­ват, те мо­гат да тром­бо­зи­рат или да се въз­па­лят. Под 1 % от за­сег­на­ти­те мо­же да раз­ви­ят ту­мо­ри или по­ли­пи на де­бе­ло­то чер­во. Но мно­го чес­то хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест се съ­че­та­ва с на­ли­чи­е­то на доб­ро­ка­чес­т­ве­ни или зло­ка­чес­т­ве­ни ту­мо­ри в по-ви­со­ки­те от­де­ли на де­бе­ло­то чер­во. Дру­го опас­но ус­лож­не­ние са тром­бо­зи­ра­ни­те хе­мо­ро­и­дал­ни ве­ни, ко­и­то мо­гат да до­ве­дат до ем­бо­лия, ко­я­то да за­вър­ши с фа­та­лен край. Въз­мож­но е съ­що та­ка да се по­лу­чат ек­зе­ми и аб­с­це­си на за­сег­на­то­то мяс­то. Про­я­ви­те, ко­и­то са ха­рак­тер­ни за хе­мо­ро­и­ди­те, са мно­го близ­ки до те­зи на ту­мо­ра. За­то­ва има пра­ви­ло, че вся­ко кър­ве­не при из­хож­да­не по го­ля­ма нуж­да не би­ва да се ле­ку­ва са­мо за хе­мо­ро­и­ди.

До­ри ле­ка­ри­те пра­вят та­зи греш­ка

Ние зна­ем за про­фе­со­ри-ме­ди­ци, ко­и­то са по­чи­на­ли за­ра­ди то­ва, че друг про­фе­сор ги ле­ку­ва за хе­мо­ро­и­ди при оп­лак­ва­не от кър­ве­не при из­хож­да­не по го­ля­ма нуж­да. След ме­се­ци оба­че се оказ­ва, че кър­ве­не­то е за­ра­ди ту­мор на пра­во­то чер­во, но ди­аг­но­за­та е за­къс­ня­ла, а съ­от­вет­но и ле­че­ни­е­то е не­ус­пеш­но.

- Как­ви са ре­зул­та­ти­те от нас­ко­ро про­ве­де­но­то от вас про­уч­ва­не в Со­фия?
- 43,3 % от стра­да­щи­те во­дят за­сед­нал на­чин на жи­вот. 68 % от ан­ке­ти­ра­ни­те от­го­ва­рят, че ка­чес­т­во­то им на жи­вот е на­ру­ше­но за­ра­ди та­зи бо­лест, ка­то за тях най-теж­ки­ят сим­п­том е бол­ка­та. По­ра­ди де­ли­кат­ност­та на проб­ле­ма част от хо­ра­та меж­ду 35 и 50 го­ди­ни не се об­ръ­щат към спе­ци­а­лист, но чес­то при­бяг­ват към са­мо­ле­че­ние.
Хе­мо­ро­и­ди­те са ха­рак­тер­ни за про­фе­сии ка­то шоф­ьо­ри, ко­ло­ез­да­чи, ез­да­чи на ко­не, въ­об­ще хо­ра, ко­и­то имат ус­ло­вия в рам­ки­те на ра­бот­ния си ден неп­ре­къс­на­то да трав­ми­рат та­зи зо­на. За­сег­на­ти са съ­що хо­ра, чи­йто ра­бо­тен ден пре­ми­на­ва пре­дим­но в сед­на­ло, ста­тич­но по­ло­же­ние. За­па­ря­ва­не­то на зо­на­та е из­к­лю­чи­тел­но бла­гоп­ри­ят­но за раз­ви­ти­е­то на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест. Съ­що та­ка те­зи, ко­и­то ра­бо­тят про­дъл­жи­тел­но вре­ме в пра­во по­ло­же­ние или пък про­фе­си­я­та им е свър­за­на с мно­го фи­зи­чес­ки уси­лия, са пред­раз­по­ло­же­ни към раз­ви­тие на хе­мо­ро­и­ди. В то­зи сми­съл

лет­ни­ят се­зон, кой­то е ха­рак­те­рен с из­вър­ш­ва­не­то на до­маш­ни ре­мон­ти, мо­же да до­ве­де до обос­т­ря­не или по­я­ва на хе­мо­ро­и­ди

при хо­ра, ко­и­то ве­че имат или са пред­раз­по­ло­же­ни фи­зи­чес­ки към та­зи бо­лест.
С нап­ред­ва­не на бре­мен­ност­та, как­то ка­зах, съ­що се сти­га до за­дъл­бо­ча­ва­не на за­бо­ля­ва­не­то. 25-30 % от бре­мен­ни­те имат то­зи проб­лем. Те мо­гат да пол­з­ват без ог­ра­ни­че­ние и при­тес­не­ние ло­кал­ни пре­па­ра­ти за тре­ти­ра­не на мяс­то­то, как­то и да си пра­вят бил­ко­ви ба­ни.
Но­се­не­то на най­ло­но­во бел­ьо или от дру­ги из­кус­т­ве­ни ма­те­рии пред­по­ла­га за­пар­ва­не на зо­на­та и во­ди до раз­ви­тие на хе­мо­ро­и­ди и на ус­лож­не­ния - въз­па­ли­тел­ни, гъ­бич­ни ин­фек­ции, ек­зе­ми. Ви­на­ги на мла­ди­те ми па­ци­ен­т­ки, ко­и­то са с хе­мо­ро­и­ди, им заб­ра­ня­вам да но­сят праш­ки, кол­ко­то и неп­ри­ят­но да им зву­чи то­ва. Бел­ьо­то тряб­ва да бъ­де ме­ко, от ес­тес­т­ве­ни ма­те­рии и да не се впи­ва в анал­на­та зо­на, та­ка че да до­ве­де до ней­но­то трав­ми­ра­не, ка­къв­то е един от ефек­ти­те на праш­ки­те.

- Как­во ле­че­ние е най-ефи­кас­но при то­ва стра­да­ние?
- В пър­ва­та сте­пен, ко­га­то хе­мо­ро­и­ди­те са­мо кър­вят, обик­но­ве­но ле­че­ни­е­то им е с ле­кар­с­т­ва, ко­и­то за­сил­ват съ­до­ва­та сте­на или се из­пол­з­ват ма­зи­ла и све­щич­ки. По-на­та­тък, ко­га­то хе­мо­ро­и­ди­те за­поч­ват да из­па­дат и то­зи про­цес се за­дъл­бо­ча­ва, мо­же да се стиг­не и до опе­ра­ция. Па­ци­ен­ти­те пред­по­чи­тат ком­би­ни­ра­ни ме­то­ди на ле­че­ние - с бил­ко­ви про­дук­ти и ма­зи­ла, ло­кал­но ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние и про­мя­на в на­чи­на на жи­вот. Но най-ефикасна е опе­ра­ци­я­та на хе­мо­ро­и­ди­те.

- Как да се пред­па­зят хо­ра­та от хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест или от ней­ни пос­лед­ва­щи ата­ки?
- Да, вся­ка след­ва­ща ата­ка на за­бо­ля­ва­не­то е по-теж­ка от пред­ход­ни­те. Обик­но­ве­но на пър­во мяс­то се пре­по­ръч­ва нор­ма­ли­зи­ра­не на из­хож­да­не­то по го­ля­ма нуж­да и доб­ро из­чис­т­ва­не на де­бе­ло­то чер­во. Ако е не­об­хо­ди­мо, то­зи про­цес тряб­ва да бъ­де под­по­мог­нат със съ­от­вет­ни лак­са­тив­ни хра­ни или пре­па­ра­ти.

Тряб­ва се из­бяг­ват пи­кан­т­ни­те хра­ни - на пър­во мяс­то са лю­ти­ви­те яс­тия, ал­ко­хо­лът, сил­но ете­рич­ни­те под­п­рав­ки, го­ля­мо ко­ли­чес­т­во ка­фе, ко­е­то на­ма­ля­ва на­ля­га­не­то в сфин­к­тер­на­та зо­на, но уве­ли­ча­ва на­ля­га­не­то в са­мо­то чер­во. До­бър ефект има, ко­га­то се кон­су­ми­ра бо­га­та на фиб­ри хра­на - пло­до­ве, зе­лен­чу­ци и при­ем ми­ни­мум на 1,5 лит­ра теч­нос­ти днев­но.


блитц.бг


ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

За хемороидите, жените и прашките ... - 5.0 out of 5 based on 8 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: