Ви­до­ве чрев­ни ин­фек­ции

( Votes )
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Ед­на от най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те чрев­ни ин­фек­ции е ди­зен­те­ри­я­та, ко­я­то сред на­ро­да се на­ри­ча “бо­лест­та на мръс­ни­те ръ­це”. Из­точ­ник на за­ра­зя­ва­не са фе­ка­лии. За­ра­зя­ва­не­то мо­же да ста­не през ус­та­та, ако не из­ми­е­те ръ­це­те си след кон­такт с бо­лен чо­век, а съ­що и ако упот­ре­бя­ва­те не­из­ми­ти пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, как­то и во­да, за­ра­зе­ни с фе­ка­лии. Ко­га­то по­пад­нат в ор­га­низ­ма, въз­бу­ди­те­ли­те се раз­м­но­жа­ват и за­ги­ват, но от­де­лят от­ров­но­то ве­щес­т­во ен­до­ток­син. То пос­тъп­ва в кръв­та и от­ра­вя це­лия ор­га­ни­зъм. Част от мик­ро­би­те по­па­дат в де­бе­ло­то чер­во, къ­де­то въз­ник­ва въз­па­ле­ние, ди­а­рия, спаз­ми, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра. При лип­са на ква­ли­фи­ци­ра­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ ди­зен­те­ри­я­та се прев­ръ­ща в хро­нич­на ин­фек­ция.

Мно­гоб­рой­на гру­па бак­те­рии сал­мо­не­ли пре­диз­вик­ват за­бо­ля­ва­не­то сал­мо­не­ло­за. Из­точ­ни­ци ос­нов­но са до­маш­ни­те жи­вот­ни, пти­ци и гри­за­чи. Но ин­фек­ци­я­та мо­же да се пре­да­ва и от чо­век-но­си­тел на бо­лест­та. Ос­нов­ни­ят път на за­ра­зя­ва­не със сал­мо­не­ло­за е упот­ре­ба­та на про­дук­ти, ко­и­то съ­дър­жат го­ля­мо ко­ли­чес­т­во сал­мо­не­ли. Те­зи бак­те­рии са мно­го упо­ри­ти и дъл­го вре­ме се съх­ра­ня­ват в ме­со­то, кол­ба­си­те, млеч­ни­те про­дук­ти, во­да­та, яй­ца­та. Те оба­че за­ги­ват при наг­ря­ва­не и под дей­с­т­ви­е­то на де­зин­фек­ти­ра­щи сред­с­т­ва. Бо­лест­та се про­я­вя­ва раз­лич­но. По­ня­ко­га про­ти­ча без­сим­п­том­но, а в ня­кои слу­чаи - мно­го теж­ко. По-раз­п­рос­т­ра­не­ни фор­ми са ос­т­ри­ят гас­т­рит, ос­т­ри­ят гас­т­ро­ен­те­рит и гас­т­ро­е­те­ро­ко­лит. За­бо­ля­ва­не­то за­поч­ва с ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, об­ща сла­бост и гла­во­бо­лие. Мо­же да се стиг­не до трес­ка, при­ло­ша­ва­не, пов­ръ­ща­не, бол­ки в об­ласт­та на пъ­па. Най-теж­ко­то про­яв­ле­ние оба­че е ти­фо­по­доб­на фор­ма на сал­мо­не­ло­за­та. То се съп­ро­вож­да с трес­ка и сил­на ин­ток­си­ка­ция, по­ня­ко­га до­ри с на­ру­ше­но съз­на­ние. Ко­рем­ни­ят тиф и сход­ни­те с не­го па­ра­ти­фо­ве А и В съ­що се пре­диз­вик­ват от бак­те­рии-сал­мо­не­ли. От­ли­ча­ват се с ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, сил­на сла­бост, спа­да­не на кръв­но­то на­ля­га­не, на­ру­ше­ние на съ­ня, спе­ци­фич­на ди­а­рия, брон­хит и об­рив. Ко­рем­ни­ят тиф се сре­ща из­к­лю­чи­тел­но ряд­ко, но все пак има мес­та, къ­де­то мо­же да се слу­чи. Из­точ­ник на ти­фоз­на­та ин­фек­ция мо­же да ста­не бо­лен или хро­ни­чен бак­те­ри­о­но­си­тел. За­ра­зя­ва­не­то ста­ва чрез мръс­ни ръ­це на бол­ния (ако не ги из­мие след оти­ва­не до то­а­лет­на); чрез во­да, хра­ни­тел­ни про­дук­ти. Пре­но­си­те­ли на ин­фек­ци­я­та мо­гат да бъ­дат и му­хи­те.
Ако го­ре­из­б­ро­е­ни­те бо­лес­ти са из­вес­т­ни от­дав­на, то за иер­си­ни­о­за­та и псев­до­ту­бер­ку­ло­за­та се за­го­во­ри ед­ва в пос­лед­но вре­ме. Бак­те­ри­и­те иер­се­нии са ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­ни в при­ро­да­та, има ги в поч­ва­та и во­да­та, от­де­лят се от ор­га­низ­ма на мно­го ви­до­ве жи­вот­ни. Ос­нов­ни раз­но­си­те­ли на въз­бу­ди­те­ля на иер­си­ни­о­за­та обаче са мал­ки­те гри­за­чи. У чо­ве­ка ин­фек­ци­я­та по­па­да чрез сел­с­кос­то­пан­с­ки­те про­дук­ти, вър­ху ко­и­то иер­се­ни­и­те лес­но оце­ля­ват в ус­ло­ви­я­та на съх­ра­ня­ва­не. При иер­си­ни­о­за­та въз­ник­ва трес­ка, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра, гла­во­бо­лие, сла­бост, при­ло­ша­ва­не, пов­ръ­ща­не, бол­ки в ко­ре­ма, мус­ку­ли­те и ста­ви­те. Те се ло­ка­ли­зи­рат око­ло пъ­па, по­ня­ко­га в дяс­но­то под­реб­рие. За­бо­ля­ва­не­то по­ня­ко­га да­ва ре­ци­ди­ви, а друг път пре­ми­на­ва до­ри в хе­па­тит. За­то­ва бол­ни­те с та­зи ин­фек­ция се нуж­да­ят от бол­нич­но ле­че­ние.
В пос­лед­но вре­ме мно­го раз­п­рос­т­ра­не­на е ин­фек­ци­я­та ро­та­ви­ру­сен гас­т­ро­ен­те­рит. За­бо­ля­ва­не­то по­ня­ко­га про­ти­ча мно­го теж­ко, често на­пом­ня хо­ле­ра и до­ри пре­ми­на­ва в хро­нич­на фор­ма. За­поч­ва с пов­ръ­ща­не, ди­а­рия и бол­ки в ко­ре­ма. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва бър­зо на­рас­т­ва мус­кул­на­та сла­бост и гла­во­бо­ли­е­то, кръв­но­то на­ля­га­не спа­да. Със­то­я­ни­е­то е опас­но по­ра­ди обез­вод­ня­ва­не на ор­га­низ­ма. За­ра­зя­ва­не­то ста­ва от бо­лен чо­век. Ро­та­ви­рус­ни­ят гас­т­ро­ен­те­рит мо­же да се пре­да­ва и по въз­душ­но-кап­ков път, за­що­то има сим­п­то­ми и на рес­пи­ра­тор­но за­бо­ля­ва­не.

блитц.бгПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Ви­до­ве чрев­ни ин­фек­ции - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: